บุคคลากร

กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร

น.ส.มลฑณา โซวเกียรติรุ่ง

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร

โทร. (02) 628-6607
โทร. (02) 282-8285
montana@moe.go.th

จ่าเอก อภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์

ดูแลภาคตะวันเฉียงเนือตอนล่าง

โทร. (02) 628-6600
โทร. (02) 282-8285
apichet@moe.go.th

นายธานินทร์ กองลุน

ดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โทร. (02) 282-8283
โทร. (02) 281-1773
thanin@moe.go.th

น.ส.สุภัสรีญา บัวเกตุ

ดูแลภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โทร. (02) 282-8283
โทร. (02) 281-1773
suphatsa@moe.go.th

นายประสิทธิ์พร ด่อนแก้ว

ดูแลภาคกลาง

โทร. (02) 282-8283
โทร. (02) 281-1773
nutthawut@moe.go.th


นายภาณุภาคย์ ปั่นเจริญ

ดูแลภาคเหนือ

นายณัฐวุฒิ พงษ์ศรีดา

ดูแลภาคกลาง

โทร. (02) 282-8283
โทร. (02) 281-1773
nutthawut@moe.go.th

E-mail กลาง :

moenet@moe.go.thปรับปรุงล่าสุด :16/1/2560 14:21:37