รหัสหน่วยงานและสถานศึกษา

รหัส หน่วยงาน สพม., และ สพป., (รายละเอียดตาม Link ข้างล่าง)

 
 
 
 ***************************************************************************
 
 

 รหัส สถานศึกษาสังกัด สอศ. (รายละเอียดตาม Link ข้างล่าง)

 
 
*************************************************************************** 
 
 

รหัส โรงเรียนประชารัฐ เฟสที่ 1 จำนวน 3342 แห่ง (รายละเอียดตาม Link ข้างล่าง)

 
 
***************************************************************************
 
 

รหัส สำนักงานศึกษาธิการภาค (รายละเอียดตาม Link ข้างล่าง)

 
 
***************************************************************************
 
 
 

ปรับปรุงล่าสุด :20/3/2560 10:54:48