รายงานผลการดำเนินการเปลี่ยน IP Address ของ สอศ.

                                   

สรุปผลการปรับเปลี่ยน IP Address ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   สรุปผลการดำเนินการปรับเปลี่ยน IP Address ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. วันที่ 16 มกราคม 2560 รายละเอียดดังนี้
      1. หน่วยงานที่ใช้งาน Router ของกระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) ที่ดำเนินการเปลี่ยน IP Address แล้ว จำนวน 70 แห่ง
      2. หน่วยงานที่ใช้ Router ของ บริษัท นิวเทคโนโลยี อินเฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI) ยังไม่มีการเปลี่ยน IP Address
 
                                     
 
*****************************************************************************************
 
   สรุปผลการดำเนินการปรับเปลี่ยน IP Address ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. วันที่ 23 มกราคม 2560 รายละเอียดดังนี้
      1. หน่วยงานที่ใช้งาน Router ของกระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) ที่ดำเนินการเปลี่ยน IP Address แล้ว จำนวน 77 แห่ง
      2. หน่วยงานที่ใช้ Router ของ บริษัท นิวเทคโนโลยี อินเฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI) ที่ดำเนินการเปลี่ยน IP Address แล้ว จำนวน 80 แห่ง
 
                                    
 
*****************************************************************************************
 
สรุปผลการดำเนินการปรับเปลี่ยน IP Address ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. วันที่ 30 มกราคม 2560 รายละเอียดดังนี้
1. หน่วยงานที่ใช้งาน Router ของกระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) ที่ดำเนินการเปลี่ยน IP Address แล้ว จำนวน 101 แห่ง
2. หน่วยงานที่ใช้ Router ของ บริษัท นิวเทคโนโลยี อินเฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI) ที่ดำเนินการเปลี่ยน IP Address แล้ว จำนวน 104 แห่ง
 
                                    
 
*****************************************************************************************
 
สรุปผลการดำเนินการปรับเปลี่ยน IP Address ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. วันที่ 07 กุมภาพันธื 2560 รายละเอียดดังนี้
1. หน่วยงานที่ใช้งาน Router ของกระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) ที่ดำเนินการเปลี่ยน IP Address แล้ว จำนวน 118 แห่ง
2. หน่วยงานที่ใช้ Router ของ บริษัท นิวเทคโนโลยี อินเฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI) ที่ดำเนินการเปลี่ยน IP Address แล้ว จำนวน 166 แห่ง
 
*****************************************************************************************
 
สรุปผลการดำเนินการปรับเปลี่ยน IP Address ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. วันที่ 15 กุมภาพันธื 2560 รายละเอียดดังนี้
1. หน่วยงานที่ใช้งาน Router ของกระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) ที่ดำเนินการเปลี่ยน IP Address แล้ว จำนวน 129 แห่ง
2. หน่วยงานที่ใช้ Router ของ บริษัท นิวเทคโนโลยี อินเฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI) ที่ดำเนินการเปลี่ยน IP Address แล้ว จำนวน 295 แห่ง
 
*****************************************************************************************
 
สรุปผลการดำเนินการปรับเปลี่ยน IP Address ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. วันที่ 21 กุมภาพันธื 2560 รายละเอียดดังนี้
1. หน่วยงานที่ใช้งาน Router ของกระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) ที่ดำเนินการเปลี่ยน IP Address แล้ว จำนวน 129 แห่ง
2. หน่วยงานที่ใช้ Router ของ บริษัท นิวเทคโนโลยี อินเฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI) ที่ดำเนินการเปลี่ยน IP Address แล้ว จำนวน 296 แห่ง
 
*****************************************************************************************
 

รวมทั้งหมดที่ได้ปรับเปลี่ยน IP Address ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั้งหมด 425 แห่ง

 

ปรับปรุงล่าสุด :20/4/2560 9:46:13