ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดระบบเครือข่าย IPV6

การประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย (IPV6) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ

 
 

 
  
 
 
 
 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพิษณุ ตุลสุข เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IPV6) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ โดยมีคณะผู้บริหารของหน่วยงานผู้ให้บริการระบบเครือข่ายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้จัดประชุมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกระชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อผลักดัน ส่งเสริม และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนถ่ายจาก IPV4 ไปสู่ IPV6

2. เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจแผนบูรณาการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (NEdNet) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถร้องเรียนปัญหาการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องและพร้อมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การประชุมครั้งนี้ มีท่านอาจารย์บุญลือ อยู่คง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ IPV6 มาเป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 420 ท่าน โดยแบ่งเป็น 6 รุ่น รุ่นละ 70 คน 

ณัฐวุฒิ :: สรุป/ภาพ

กลุ่มระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ศทก.สป.ศธ.

 

ปรับปรุงล่าสุด :17/8/2560 13:40:41